21-امتحان بیست و یکم-معادله درجه دوم -12-11-99-دهم یکشنبه دختر