21-امتحان بیست و یکم- لگاریتم-17-11-99- یازدهم پسر B جمعه 7