20- امتحان نوزدهم- 04-10-99 – هندسه- یازدهم دختر پنجشنبه 4:30