20-امتحان بیستم-07-11-99-پیوستگی-دوازدهم دخترB-سه شنبه 7