20-امتحان بیستم- 06-11-99- لگاریتم- یازدهم دختر B- سه شنبه 4:30