20- امتحان بیستم- 05-11-99- پیوستگی – دوازدهم A دختر یکشنبه