20-امتحان بیستم- 04-11-99- پیوستگی- دوازدهم پسر A – شنبه 7