20-امتحان بیستم -03-10-99- حد – دوازدهم پسر C چهارشنبه 7