20- امتحان بیستم-03-10-99- توان – دهم پسر B چهارشنبه 4:30