20-امتحان بیستم -معادله درجه دوم -05-11-99-دهم یکشنبه دختر