20-امتحان بیستم- لگاریتم-10-11-99- یازدهم پسر B جمعه 7