2-امتحان دوم تابع 19-05-99 – دوازدهم A دختر یکشنبه 7