19- امتحان نوزدهم- 30-09-99- حد- دوازدهم A دختر یکشنبه