19-امتحان نوزدهم- 29-09-99- حد- دوازدهم پسر A – شنبه 7