19- امتحان نوزدهم- 27-09-99 – هندسه- یازدهم دختر پنجشنبه 4:30