19-امتحان نوزدهم -26-09-99- حد – دوازدهم پسر C چهارشنبه 7