19- امتحان نوزدهم -26-09-99- توان – دهم پسر B چهارشنبه 4:30