19-امتحان نوزدهم- 02-10-99- هندسه- یازدهم دختر B- سه شنبه 4:30