19-امتحان نوزدهم -02-10-99-حد-دوازدهم دخترB-سه شنبه 7