19-امتحان نوزدهم-هندسه -29-09-99-یازدهم شنبه پسر A-ساعت 4:30