19-امتحان نوزدهم- هندسه-05-10-99- یازدهم پسر B جمعه 7