18-امتحان هجدهم- 25-09-99- هندسه- یازدهم دختر B- سه شنبه 4:30