18-امتحان هجدهم-25-09-99-حد-دوازدهم دخترB-سه شنبه 7