18- امتحان هجدهم- 23-09-99- حد- دوازدهم A دختر یکشنبه 7