18-امتحان هجدهم- 22-09-99- حد- دوازدهم پسر A – شنبه 7