18- امتحان هجدهم- 20-09-99 – هندسه- یازدهم دختر پنجشنبه 4:30