18-امتحان هجدهم-19-09-99- حد – دوازدهم پسر C چهارشنبه 7