18- امتحان هجدهم-19-09-99- توان – دهم پسر B چهارشنبه 4:30