17-امتحان هفدهم- 18-09-99- هندسه- یازدهم دختر B- سه شنبه 4:30