17-امتحان هفدهم-18-09-99-مثلثات-دوازدهم دخترB-سه شنبه 7