17- امتحان هفدهم- 16-09-99- حد- دوازدهم A دختر یکشنبه 7