17-امتحان هفدهم- 15-09-99- حد- دوازدهم پسر A – شنبه 7