17- امتحان هفدهم- 13-09-99 – هندسه- یازدهم دختر پنجشنبه 4:30