17-امتحان هفدهم-12-09-99- مثلثات- دوازدهم پسر C چهارشنبه 7