17- امتحان هفدهم-12-09-99- مثلثات – دهم پسر B چهارشنبه 4:30