17-امتحان هفدهم- هندسه-21-09-99- یازدهم پسر B جمعه 7