17-امتحان هفدهم-هندسه -15-09-99-یازدهم شنبه پسر A-ساعت 4:30