16- امتحان شانزدهم-05-09-99- مثلثات – دهم پسر B چهارشنبه 4:30