16-امتحان شانزدهم- 11-09-99- هندسه- یازدهم دختر B- سه شنبه 4:30