16-امتحان شانزدهم-11-09-99-مثلثات-دوازدهم دخترB-سه شنبه 7