16- امتحان شانزدهم- 09-09-99- مثلثات – دوازدهم A دختر یکشنبه 7