16-امتحان شانزدهم- 08-09-99- مثلثات – دوازدهم پسر A – شنبه 7