16- امتحان شانزدهم- 06-09-99 – هندسه- یازدهم دختر پنجشنبه 4:30