16-امتحان شانزدهم-05-09-99- بخش پذیری و تقسیم- دوازدهم پسر C چهارشنبه 7