16-امتحان شانزدهم- هندسه-14-09-99- یازدهم پسر B جمعه 7