15- امتحان پانزدهم- 29-08-99 – براکت- یازدهم دختر پنجشنبه 4:30