15-امتحان پانزدهم-28-08-99- معادله درجه دوم- دوازدهم پسر C چهارشنبه 7