15- امتحان پانزدهم -28-08-99- مثلثات – دهم پسر B چهارشنبه 4:30