15- امتحان پانزدهم- 02-09-99- بخش پدیری – دوازدهم A دختر یکشنبه 7