15-امتحان پانزدهم- 01-09-99- بخش پذیری و تقسیم – دوازدهم پسر A – شنبه 7